Thoát vị đĩa đệm – Bại liệt sớm nếu không kịp thời điều trị